Ликвидация ассоциации

Компании, работающие в различных отраслях рынка, нередко объединяются в ассоциации. Такое объединение позволяет упростить ведение бизнеса, уменьшить затратную часть на проведение различных маркетинговых исследований, выстроить коммерческие связи и др.

Деятельность ассоциации регулируется Законом Украины «О некоммерческих организациях», а также Гражданским кодексом Украины.

Прекратить свою деятельность ассоциация может через присоединение, слияние, выделение, деление, ликвидацию или превращение в соответствии, а также в порядке, который предусмотрен украинским законодательством.

Ликвидация Ассоциации производится на таких основаниях: в соответствии с решением общего собрания членов ассоциации; с решением судебных или других уполномоченных органов. Ликвидационную комиссию назначают руководство ассоциации или орган, принявший решение о ликвидации, а также эти органы устанавливают сроки и порядок ее ликвидации.

Решение Съезда ассоциации о прекращении ее деятельности может считаться принятым в случае, когда 2/3 избранных делегатов, присутствующих на Съезде проголосовали за него. Ликвидационная комиссия с момента своего назначения получает все полномочия касательно управления делами ассоциации.

Также, ликвидационной комиссии необходимо оценить наличное имущество ассоциации; составить ликвидационный баланс; подать его Съезду членов ассоциации на утверждение.

В соответствии с действующим украинским законодательством, ликвидационная комиссия несет ответственность за вред, который причинен ассоциации и/или третьим лицам. Ликвидационной комиссией в средствах массовой информации  должно быть опубликовано решение об использовании имущества, оставшегося после ликвидации ассоциации.

 

В случае ликвидации ассоциации, все её активы должны быть переданы другой неприбыльной общественной организации соответствующего типа или зачислены в доход бюджета.

Поручив провести процедуру ликвидации ассоциации специалистам юридической компании «Коларес», вы можете быть уверены, что работы будут выполнены в полном объеме и строго в оговоренные сроки.[lang_ua]Компанії, що працюють у різних галузях ринку, нерідко об’єднуються в асоціації. Таке об’єднання дає змогу спростити ведення бізнесу, зменшити витратну частину на проведення маркетингових досліджень, вибудувати комерційні зв’язки тощо.

Діяльність асоціації регулюється Законом України «Про некомерційні організації», а також Цивільним кодексом України.

Припинити свою діяльність асоціація може через приєднання, злиття, виділення, ділення, ліквідацію або перетворення відповідно до, а також у порядку, що передбачений українським законодавством.

Ліквідація асоціації відбувається на таких засадах: відповідно до рішення загальних зборів членів асоціації; відповідно до рішення судових або інших уповноважених органів. Ліквідаційну комісію призначають керівництво асоціації або орган, що прийняв рішення про ліквідацію, а також ці органи встановлюють терміни та порядок її ліквідації.

Рішення З’їзду асоціації про припинення її діяльності може вважатися прийнятим у тому разі, коли 2/3 обраних делегатів, які присутні на З’їзді, проголосували за нього. Ліквідаційна комісія з моменту свого призначення отримує усі повноваження стосовно управління справами асоціації.

Також, ліквідаційній комісії необхідно оцінити наявне майно асоціації; скласти ліквідаційний баланс; подати його З’їзду членів асоціації на затвердження.

Відповідно до діючого українського законодавства, ліквідаційна комісія несе відповідальність за шкоду, що була завдана асоціації та/або третім особам. Ліквідаційною комісією у засобах масової інформації має бути опубліковане рішення про використання майна, що залишилось після її ліквідації.

 

У разі ліквідації асоціації, усі її активи мають бути передані іншій неприбутковій громадській організації відповідного типу або зараховані у дохід бюджету.

Доручивши провести процедуру ліквідації асоціації спеціалістам юридичної компанії «Коларес», ви можете бути впевнені, що роботи будуть виконані у повному обсязі та з суворим %

Comments are closed.